www.hennegolfklub.dk   

 (+45) 75 25 56 10

VELKOMMEN

BANEN

KLUBBEN

GREENFEE

MEDLEMSKAB

SHOPPEN

TURNERINGER

KLUB I KLUB

         
 

KONTAKT                                                                                       

VEDTÆGTER FOR HENNE GOLFKLUB


 

FORMÅL

§ 1.

Henne Golfklub har til formål at udbrede kendskabet til og at fremme færdigheden i golf, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve spillet og at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af dette.

For klubben og dens medlemmer gælder Dansk Golf Unions vedtægter og bestemmelser i det omfang, hvori disse ikke er fraveget i det følgende.

 

 

HJEMSTED

§ 2.

Henne Golfklub har hjemsted i Varde Kommune.

 

 

MEDLEMMER

§ 3.

Enhver interesseret kan optages som medlem af klubben. Indmeldelse sker ved henvendelse til sekretariatet eller til et medlem af  bestyrelsen.

Aktive medlemmer har fulde medlemsrettigheder.

Medlemmer, der ikke tidligere har spillet golf, kan optages som "prøvemedlemmer".

Perioden som prøvemedlem fastlægges af  bestyrelsen.

Hvis hensynet til banens kapacitet gør det nødvendigt, kan bestyrelsen i perioder begrænse tilgangen af nye medlemmer. Interesserede, der ønsker optagelse som aktive medlemmer, opføres i så fald på en venteliste, hvorfra de opnår medlemsskab i nummerorden, når begrænsningen ophører eller lempes. Personer, der er i besiddelse af indskudsbevis, der er erhvervet før begrænsningen blev iværksat, er dog når som helst berettiget til at indtræde som aktive medlemmer.

Passive medlemmer er berettiget til at deltage i klubbens sammenkomster og har adgang til klubhus og terrasse m.v., men ikke adgang til golfspillet.

 

 

INDSKUD, KONTINGENT M.V.

§ 4.

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Indskud og kontingent vedrørende første kontingentperiode betales ved indmeldelsen (kan dog opdeles i rater). Senere kontingenter opkræves ved udsendelse af girokort.

Betalingsterminer fastlægges af  bestyrelsen.

Udeblivelse med betaling af kontingent i mere end 20 dage over forfalds tid medfører tab af medlemsrettighederne, der først kan generhverves, når alle restancer er betalt.

De af medlemmerne betalte indskud kan ikke forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

De for gæster gældende satser for green-fee fastsættes af bestyrelsen.

 

 

HÆFTELSE

§ 5.

For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres indskud og kontingent, og heri kan ikke gøres nogen forandring ved senere vedtægtsændringer uden samtlige stemmeberettigede og ikke stemmeberttigedes medlemmers samtykke.

 

 

SPILLET

§ 6.

Et hvert aktivt medlem kan deltage i officielle matcher inden for de af bestyrelsen fastsatte alders-og/eller handicapgrænser.

Ved spillet følges "Rules of the Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews" og de lokale regler, som bestyrelsen har fundet det fornødent at fastsætte.

 

 

UDMELDELSE OG UDELUKKELSE M.V.

§ 7.

 Udmeldelse af klubben eller overgang til anden medlemsklasse kan kun ske skriftligt ved meddelelse til sekretariatet med 3 mdr. varsel. Dog kan bestyrelsen, under særlige omstændigheder godkende udmeldelse med kortere varsel.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte regler såvel med hensyn til til udøvelsen af golfspillet, som med hensyn til ordenens opretholdelse på banen og i klubhuset.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af  bestyrelsen straffes med  midlertidig udelukkelse fra deltagelse i spillet og fra klubhuset, eller i gentagelsestilfælde med udelukkelse fra klubben.

Bestyrelsens afgørelse i medfør af ovenstående kan indankes for Dansk Golf Unions "Amatør og Ordensudvalg". Udelukkelse af andre grunde kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning.

 

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 8.

 Generalforsamlingen har inden for de i disse vedtægter afstukne grænser den højeste myndighed i klubbens anliggender.

 

 

§ 9.

 Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordinær.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af NOVEMBER måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning, og når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig begæring herom, bilagt formuleret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 3 uger efter begæringens modtagelse.

Generalforsamlingerne er ikke offentlige.

 

 

§ 10.

 Alle generalforsamlinger afholdes i Varde Kommune.

Indvarsling til generalforsamling sker ved annonce i lokalaviser samt opslag i lobby med mindst 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Et hvert medlem er berettiget til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalfor-

samling, såfremt han/hun skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen,  senest 14 dage

før generalforsamlingen . Senest 5 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuld- stændige forslag, der agtes forelagt for generalforsamlingen, samt for den ordinære generalfor- samlings vedkommende tillige årsregnskabet og revisorberetning, fremlægges til eftersyn/orien- tering i klubhuset/lobby.

 

 

 

§ 11.

Enhver generalforsamling ledes af en af generalforsamlingen, ved simpel stemmeflertal valgt

dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling, stemmeafgivelse og dennes

resultat. Et hvert personvalg kræver skriftlig afstemning.

 

 

§ 12.

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

A. Valg af dirigent.

B. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne driftsår.

C. Forelæggelse af  det reviderede regnskab til godkendelse.

D. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af medlemskontingenter

     og indskud.

E.  Forslag fra bestyrelsen.

F.  Forslag fra medlemmerne.

G.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

H.  Valg af suppleanter.

I.    Valg af revisor og revisorsuppleant.

J.   Eventuelt.

 

 

§ 13.

 

Ethvert aktivt medlem, med Henne Golfklub som hjemmeklub, der er fyldt 18 år er berettiget til at afgive e´n stemme på generalforsamlingen. Dog kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt med e´n  stemme.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 

 

§ 14.

 

Hvor intet andet følger af disse vedtægter træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne, og til beslutning om klubbens opløsning eller sammenslutning  af denne med andre klubber og om andre dispositioner af lignende vigtighed kræves dog at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den ordinære generalforsamling. Indkaldelse foregår som ved ordinær generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

 

 

§ 15.

 I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til § 14. , træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Blåbjerg Kommune.

 

 

§ 16.

 Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig de fattede beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, der har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten.

 

 

BESTYRELSEN

§ 17.

Bestyrelsen består af  7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, idet der årligt afgår 2, 2 og 3 medlemmer, den første og anden gang afgøres ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

Endvidere vælges 2 suppleanter.

 

§ 18.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

 

§ 19.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer, med bindende virkning, beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ansætte og afskedige lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Optagelse af større lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

 

§ 20.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er brug for, herunder et baneudvalg, et matchudvalg, et juniorudvalg, et handicapudvalg , et begynderudvalg, et sponsorudvalg og et informations- og PR-udvalg.

Et bestyrelsesmedlem er formand for eller repræsenteret i hvert udvalg, og bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetance og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

 

REGNSKAB

§ 21.

Klubbens regnskabsår er 01. OKTOBER til 30. SEPTEMBER.

Det reviderede regnskab fremlægges til eftersyn/orientering senest 5 dage før generalforsam-

lingen i klubhuset/lobby.

Klubbens regnskab revideres af en hver ordinær generalforsamling, for et år ad gangen, valgt registreret eller statsaut. revisor.

 

---o O o ---

 

Vedtaget på generalforsamlingen, Henne, den 26. november 2009

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling,  Henne, den 10. december 2009

 

 

TIL TOPPEN

 

 

KLUBBEN

 
   

 

+  KONTAKT

+  SEKRETARIATET

+  TRÆNER

+  SPONSORER

+  GALLERI

+  VEDTÆGTER

+  BESTYRELSEN

+  GENERALFORSAMLING

 

 
     

 

 
 

 

Henne Golfklub, Hennebysvej 30, 6854 Henne, Tel: (+45) 75 25 56 10, post@hennegolfklub.dk

© 2011 Henne Golfklub  |  Forside  |  Sponsorer  |  Kontakt  |  Golf.dk